Over ons

Giften aan de Zaanstad Ecclesia zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij een zogenaamde Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) zijn, onderstaand vindt u een overzicht van de gegevens die wij als ANBI openbaar dienen te maken.

·     De naam
Vereniging Zaanstad Ecclesia (verder te noemen: Zaanstad Ecclesia)

·     Het RSIN of het fiscaal nummer 
8154 10 025

·     IBAN 
NL87 TRIO 0379 3259 93

.     KvK-nummer:
40617554

·     Rechtsvorm:  
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

·     De contactgegevens
Secretariaat: Secretariaat@zaanstadecclesia.nl 
Schoenerstraat 59, 1503 BB Zaandam 

Penningmeester: Penningmeester@zaanstadecclesia.nl

·     De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.  De post van voorzitter is al langere tijd vacant; deze taken worden waargenomen door de secretaris.
Bestuurders: T. Baas (secretaris), M. Blankman (penningmeester), J.P. Jaspers (algemeen lid)

Allen zijn onbezoldigde vrijwilligers.

·     Het beleidsplan: 

 De Zaanstad Ecclesia tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 – Het houden van vieringen – met een interval van, in principe, drie weken
 – Het organiseren van een aantal thema-avonden per jaar.
 – Het inzamelen van geld, voor de eerste levensbehoeften van de armen, zieken,
   kinderen en bejaarden dichtbij of in andere delen van de wereld. 
 – Het steunen van zendingsprojecten overal in de wereld, vooral onder kansarmen die
   zonder hulp onvoldoende voeding, kleding en scholing ontvangen.

·     Beloningsbeleid:
De Zaanstad Ecclesia betaalt geen salarissen of vergoedingen en werkt alleen met vrijwilligers. Zij verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de Vereniging wordt gevormd door vrijwillige donaties.

·     De doelstelling
Met het accepteren van onderlinge verschillen voelen de leden van de Zaanstad Ecclesia zich vrij in het beleven van het geloof. Ieder is op zijn of haar eigen wijze maatschappelijk betrokken bij projecten. Deze ervaringen worden onderling gedeeld.

·     Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022
Elke drie weken vinden vieringen plaats in de van oorsprong Oudkatholieke schuilkerk, vanaf 2019 beter bekend als Muziekhaven. Omdat de groep vanaf 1987 niet meer beschikt over professionele voorgangers, bereidt een wisselend aantal leden de vieringen voor. Deze bestaan uit samen bidden, lezen, zingen, muziek luisteren, van gedachten wisselen en het met elkaar delen van brood en wijn. Hét symbool om onze saamhorigheid te benadrukken.  Daarnaast houden wij thema-avonden en zangochtenden. Veel van onze leden zijn betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties, zoals: de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Amnesty International en vele kleinschalige projecten.

Een financiële verantwoording
De huur van de kerk, schoonmaakkosten, verzekeringen, abonnementen, kosten vieringen en overige kosten worden bekostigd vanuit de vrijwillige bijdrage van de leden van de Zaanstad Ecclesia. Los hiervan wordt tijdens elke viering een collecte gehouden die geheel wordt overgeboekt, zoals voor: Dorcas project Egypte, Wereldhuis Amsterdam, Medische kampen India, Amnesty International, Exodus, Sinterklaasfeest Blijf van mijn Lijfhuis, Vakantie vluchtelingkinderen, e.d. 

Financiële verantwoording 2022

Ontvangen collectes     € 6.563 Afgedragen collectegelden  €  6.563
Ontvangen bijdragen                € 3.625 Gemaakte kosten€  3.569
   Batig saldo€   56
Totaal  € 10.188  € 10.188

Het batig saldo zal in 2023 omgezet worden in een gift aan een extern goed doel.